top of page

ההבדלים בפיזור מלנומה לפי מין וגזע

בירחון DERMATOLOGY EXPERIMENTAL AND CLINICAL מיולי 2023, בדקו ברישומים רטרואקטיביים של גידולים ממאירים, שכיחות מלנומה עורית, צפיפות הגידול והנטייה הגנטית שלו, באזורי גוף שונים, בגזעים שונים ובבני מין שונים. מלנומה עורית שכיחה יותר בחזה בטן וגב, בזכרים ובגפיים תחתונים ואגן הירכיים בנשים. את ההבדלים בממצאים אלו מסבירים בשכיחות החשיפה לקרינת שמש, UV, אצל נשים בשל הרגלי לבוש וחשיפה של נשים.


מטרת העבודה הייתה לברר את ההבדל במיקום המלנומה, בעיקר בגפים התחתונים. המחברים בדקו רישומים של סרטן ממאגרים שונים תוך התייחסות למין המטופל, גזעו, צפיפות הגידול והנטייה הגנטית לפתח גידולים ממאירים.


נמצא שגברים לבנים נוטים פחות לפתח מלנומה עורית בגפים תחתונים בהשוואה לשאר האזורים בגופם ובהשוואה לנשים לבנות. מטופלים לא לבנים גברים, לא הראו תמונה דומה פרט לממצאים בגפיים תחתונים. וגם כאן כנראה על רקע הימנעות חשיפה לקרינת השמש באזורים אלו. לנשים לבנות הייתה צפיפות גידול מלנומה שונה באזורי גוף שונים.


היחס לגזעים השונים היה משמעותי כאשר הישוו אזורי גוף שונים באוכלוסייה שחורה, בעיקר באלו שחשופים ושאינם חשופים לשמש וגם כאן נמצאה שכיחות נמוכה ואפקט הגנתי מסוים ממלנומה לזכרים בהשוואה לנקבות שחורות ,לגפיים תחתונים. כאשר בדקו תכונות גנטיות בשני המינים, לא היה הבדל בין המינים בקשר למיקום המלנומה העורי להוציא הממצא בגפים תחתונים.


זכרים לבנים מוגנים יותר כנגד מלנומה עורית בגפים התחתונים, על רקע נתון הגנתי גנטי לא ברור, בהשוואה לנשים לבנות.


ההבדלים בפיזור מלנומה לפי מין וגזע

Comments


bottom of page